braškėti

braškėti
braškė́ti, brãška, -ė́jo intr. 1. SD373, R išduoti lūžimo garsą, treškėti, tratėti, pokšėti; girgždėti: Kad virsta medis, tada brãška, kad nori lūžti J. Ūžė braškėjo medžiai nuo vėjo ten, kur lietuviai gyveno A.Baran. Sienos brãška, durys girgžda Š. Vežimas, sunkiai apkrautas, brãška K. Menkas laivelis visas braškėjo . Kartis brãška, neveržk labiau, luš Rm. Toks vėjas pasikėlė, nents stogai brãška Ėr. Sens butas, vėjo judinamas, brãška K. Ugnis braška R280. Da ledas brãška, gali įlūžt Gs. Sunkiai dirba, net kaulai brãška Jnšk. Sėdos už stalo, skrandos braškėjo KlvD268. | Pelės brãška (krebžda) Ls. | Dar sniegas ne tep braška (girgžda) Klvr. | prk.: Priešo frontas visur braškėjo . ^ Senas brãška, jaunas lūžta Jnš. Supuvęs medis brãška bèbraška, sveikas trakšt ir nulūžo Erž. Bijančiam ir krūmai brãška Skr. 2. prk. smarkiai šalti: Dieną teška, naktį brãška, t. y. šąla J. Taip, paukšteliai mieli, jums, taip mums, pasidarė, ir taip jus, kaip mus, baugin braškė́dami šalčiai K.Donel. 3. šnek. kentėti, vargti, kamuotis: Brãška arkliai nuo tokios sunkios orės Arm. Mama brãška brãška susilaukus tokios marčios Km. Taip šalta, gyvulėliai sausais šiaudeliais brãška (minta, vargsta) Jnšk.negaluoti: Senis brãška brãška ir vis nemiršta Rm. Jis jau seniai braškė́jo N.dejuoti: Ko braškì, ką tau skauda? Vl.gyvuoti: Kaip vartaisi? – Nagi braškù sau po truputį, ir tiek Rm.
◊ dūšià (širdìs) brãška; B sielvartas spaudžia.
dūšià brãška; 234 ima baimė.
tolì brãška
1. R137 negreit kas bus: Dar toli braška ST563. Dar toli braška giltinė VP11.
2. B menkas juokas, rimtas dalykas.
\ braškėti; atbraškėti; įbraškėti; išbraškėti; nubraškėti; pabraškėti; parbraškėti; subraškėti; užbraškėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • braškėti — vksm. Mẽdis, lẽdas, veži̇̀mas brãška …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pabraškėti — pabraškėti, pàbraška, ėjo intr. šiek tiek braškėti: Net žemyna sudrebėjo, visos olos pabraškėjo Prng. braškėti; atbraškėti; įbraškėti; išbraškėti; nubraškėti; pabraškėti; parbraškėti; subraškėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • subraškėti — subraškėti, sùbraška, ėjo intr. imti braškėti, brakštelėti: Durelės sugirgždėjo, ir lovelė subraškėjo Plv. Kad suspaudė, paėmęs per pusiau, net kaulai subraškėjo Rm. ║ braškant sugriūti: Kai užkilo vėtra, tai kluonas i subraškėjo Gs. braškėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • fraction — late 14c., originally in the mathematical sense, from Anglo Fr. fraccioun (O.Fr. fraccion, 12c., breaking ) and directly from L.L. fractionem (nom. fractio) a breaking, especially into pieces, noun of action from pp. stem of L. frangere to break …   Etymology dictionary

  • atbraškėti — atbraškėti, àtbraška, ėjo intr. J braškant ateiti: Jau, girdžiu, meška atàbraška Dglš. | Bėdos visokios pradeda atbraškėti brš. braškėti; atbraškėti; įbraškėti; išbraškėti; nubraškėti; pabraškėti; parbraškėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brakščioti — brakščioti, ioja, iojo intr., brakščioti, ioja, iojo K tarpais braškėti: Pirštais nebrakščiok J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brakšėti — brakšėti, bràkši, ėjo intr. Dkš braškėti, traškėti: Kas ten bràkši, ar jau lubos lūžta? Ds. Pirštai brakši lankstomi, traukomi Š. Ratas bràkši, gal, vyruti, reiks malka miškan palikt Lš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • braškenti — braškenti, ẽna, ẽno intr. pamažu braškėti, brazdenti: Smarkus vėjas pro sąsparas švilpė, braškeno apšalusiomis medžių šakomis, trankė vartų lentomis V.Piet. | refl.: Pelė kampe braškẽnas Plv. ║ tr. braškinant ką daryti: Pupas braškẽna… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • braškuoti — braškuoti, uoja, ãvo intr. braškėti, trepsėti: Par kiaurą naktį arklys pijuko pakinkytas braškuoja prie tvoros pririštas J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • braškėjimas — sm. (1); SD373, R → braškėti 1: Braškėjimas miške medžių, nents baisu! Rm. Tame akies mirksny pradėjo kalnas judintis ir su didžiu braškėjimu nuvirto į marias LC1883,39. Debeses graudimu ir braškėjimu ... baisūs bus DP7. | prk.: Jo jaunystė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”